Logo trouwfotograaf

Algemene Voorwaarden Pascal Maurice Fotografie

Kvk: 74357972

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 72 uur. Alle daarin genoemde prijzen zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

3.2 Nadat de wederpartij telefonisch of per mail te kennen heeft gegeven in te stemmen met de offerte krijgt deze de status van overeenkomst en zijn de daarin voorgestelde bedragen en tijdstippen definitief.

3.3 In aanvulling op de in de overeenkomst afgesproken uren kan de wederpartij bij elke trouwcollectie een los dag-uur à € 100,- bijboeken. Voor extra avonduren bovenop de collectie van 12 uur geldt een avondtarief van €150,- per uur.

4. Factuur en betaling

4.1 Bij aanvaarding van de opdracht dient de Wederpartij een aanbetaling van 25% van het overeengekomen bedrag te voldoen. De Wederpartij betaalt het restant bedrag binnen de in de offerte of factuur overeengekomen betalingstermijn.


In afwijking van de in lid 3.1 vermelde termijnen dienen bestellingen voor familieprints (grootformaat op canvas afgedrukte foto's) en alle bijbehorende extra's bij bestelling volledig te worden betaald.


4.2 Indien de Fotograaf de verschuldigde bedragen niet binnen de in 3.1 bedoelde termijnen heeft ontvangen, is de Wederpartij tevens de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht

6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op een vergoeding van 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag, eventueel te vermeerderen met al door Fotograaf verrichte werkzaamheden. In geval van een huwelijksreportage heeft de fotograaf dan recht op het al aanbetaalde bedrag van € 450,- (zie artikel 4 Aanvullende voorwaarden Trouwfotografie).

7. Auteursrecht

7.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.

7.2 De wederpartij mag de foto’s onbeperkt gebruiken voor privé doeleinden. Bij publicatie van een fotografisch werk op social media of bij andere publieksgerichte gebruik dient de naam van de fotograaf en zijn website (www.pascalmaurice.nl) duidelijk te worden vermeld of, met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

7.3 Voor élk gebruik door de Wederpartij van de fotografische werken voor commerciële doeleinden dient de naam van de Fotograaf en zijn website (www.pascalmaurice.nl) duidelijk te worden vermeld of, met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

7.4 6.4 In afwijking van het gestelde in lid 6.2 en 6.3 is het de Wederpartij niet toegestaan om een Fotografisch werk in te zenden voor fotowedstrijden.

7.5 Het is de wederpartij niet toegestaan een Fotografisch werk digitaal te bewerken op kleur dan wel een filter toe te passen en het daarna te publiceren op social media of ander publieksgericht gebruik.

7.6 De Fotograaf mag de door hem vervaardigde beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zal hij de beelden onder meer mogen opnemen in zijn portfolio, op zijn website plaatsen, voor wedstrijden insturen en gebruiken binnen zijn social media omgevingen. De klant kan schriftelijk of per mail aangeven hiertegen bezwaar te hebben, waarna de Fotograaf zal afzien van de voorgenomen publicatie, dan wel deze terstond zal beëindigen.

8. Inbreuk op auteursrecht

8.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

8.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe waarin in ieder is begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

9.Beeldselectie

9.1 De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door de Fotograaf gedaan. Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat en zonder enige vorm van watermerk aangeleverd.

9.2 Gebruikt en niet gebruikt materiaal wordt minimaal 2 jaar opgeslagen.

10. Aansprakelijkheid en rechten van derden

10.1 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

10.2 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

10.3 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering

aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de

Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

10.4 De Fotograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is de Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. Indien de technische problemen zo groot zijn gebleken dat er in het geheel geen foto’s beschikbaar zijn dan is de Wederpartij geen kosten aan Fotograaf verschuldigd en ontvangt hij gedane aanbetalingen terug.

10.5 In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart, is iedere aansprakelijkheid van de Fotograaf uitgesloten.

11. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

12. Rechts- en forumkeuze

12.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

12.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene

Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Aanvullende voorwaarden Trouwfotografie.


In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn, in geval van fotografie van bruiloften, de onderstaande voorwaarden mede van toepassing. In het geval dat de verschillende voorwaarden elkaar eventueel tegenspreken geldt de volgende rangorde van voorrang:

1. Opdrachtbevestiging

2. Offerte

3. Aanvullende voorwaarden Trouwfotografie

1.Annulering

Indien Fotograaf wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de bruiloft te fotograferen, is hij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. De Fotograaf stelt de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende fotograaf, die een soortgelijke stijl van fotografie hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens Fotograaf kan verrichten. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en Fotograaf derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling terug van Fotograaf.

2.Aard van de reportage

Ondanks de ervaring van de Fotograaf en de door hem te leveren inspanning om aan de overeengekomen wensen te voldoen, kan de Fotograaf gezien de aard van een trouwreportage niet garanderen dat aan die vooraf aangegeven wensen op fotogebied (groepsfoto’s, foto’s van individuen, bepaalde momenten etc.) ten volle kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. De Fotograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde momenten op beeld.

3.Akkoord producten

De Wederpartij dient verzoeken tot wijzigingen in de opgeleverde producten binnen 30 dagen na oplevering kenbaar te maken of waarna de Fotograaf deze - voor zover mogelijk en redelijk- zal uitvoeren. Indien de Fotograaf binnen deze termijn geen verzoeken hiertoe heeft ontvangen gaat hij ervan uit dat de Wederpartij akkoord is met het opgeleverde en zal hij eventueel daarop gebaseerde producten bestellen.

4.Betaling

De wederpartij dient het in de offerte overeengekomen bedrag als volgt te voldoen:

€ 450,- (incl. BTW) uiterlijk 14 dagen na schriftelijke acceptatie van de offerte, het restant dient uiterlijk 14 dagen nalevering van de fotografische werken te zijn voldaan.

5.Aanvullende bepalingen

Indien de Fotograaf ook tijdens receptie, diner en/of avondprogramma opdracht tot het maken van foto’s heeft zorgt de Wederpartij ervoor dat eerstgenoemde wordt voorzien van een maaltijd en alcoholvrije dranken. De maaltijd zal kwalitatief gelijkwaardig zijn aan die voor de gasten.


Wanneer de trouwlocaties op een grotere afstand dan 25 km van de vestigingsplaats van de Fotograaf (thans Nijmegen) liggen is de Wederpartij een toeslag van € 0,30 cent per kilometer verschuldigd.


Indien is overeengekomen dat de Fotograaf ook zal zorgdragen voor de vervaardiging van een analoog of digitaal fotoboek kunnen voor door de Wederpartij voorgestelde wijzigingen in vorm en omvang meerkosten in rekening worden gebracht.
Pascal Maurice Fotografie | Bohrstraat 36 | 6533DS | Nijmegen

Info@PascalMaurice.nl | +31629092385

Handtekening Trouwfotograaf

Privacy verklaringAlgemene Voorwaarden

HomePortfolioAlbumWall artOver PascalPrijzenInformatieContact